ZWROTY I REKLAMACJE

Produkty zakupione w sklepie internetowym sinesilk.com mogą podlegać zwrotowi lub wymianie. Podstawą do uznania jest numer zamówienia i zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu. Rzeczy nie mogą nosić śladów użytkowania. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni roboczych.

W przypadku reklamacji konieczne jest opisanie okoliczności, w których mogło dojść do zniszczenia produktu, oraz proponowany sposób rekompensaty (zwrot pieniędzy lub wymiana na nowy towar). Na rozpatrzenie reklamacji sklep sinesilk.com ma 14 dni roboczych.

Zwroty i reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: order@sinesilk.com, produkt należy wysłać pod adres SINE Agnieszka Saweczko-Rutkowska ul.Dębinki 7a/2, 80-211, Gdańsk. Każda paczka musi mieć dołączone pismo świadczące o odstąpieniu od umowy. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska zamawiającego, numeru zamówienia, danych do przelewu należności za zwrócony towar. Wzór formularza znajduje się w regulaminie.

W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują niżej wymienione uprawnienia. Uprawnień tych nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

1. KIEDY TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ?

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. Przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. Nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. Występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że sprzedawca wykaże, że:
  – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  – przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 3. Być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. Być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli konsument,
  najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

2. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z NIEZGODNOŚCIĄ Z UMOWĄ

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 2.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.
 4. Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 5. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

3. OBNIŻENIE CENY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY W ZWIĄZKU Z REKLAMACJĄ

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6;
 3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
 5. Z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy o prawach konsumenta.